Dagens velferdsstat har vokst frem over lang tid. Fattigdomsbekjempelse og omsorg for de svakeste har alltid vært et av hovedmålene i arbeidet for en velferdsstat. I 1915 ble de Castbergske barnelovene vedtatt, for å verne nettopp de svakeste i samfunnet: barna. Senere har de sosiale godene blitt utvidet, blant annet for å hjelp syke og eldre som ikke lenger kan stå i arbeid. Dagens velferdsstat tar vare på den store majoriteten av befolkningen, men greier ikke å ivareta behovene til de svakeste på en verdig måte. Nå trengs det liberale løsninger for å hjelpe alle i samfunnet.

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Unge Venstre:

1. Vil prioritere barne- og ungdomspsykiatrien høyere enn i dag. Problemer må tas tak i på et tidligst mulig stadium. Barne- og ungdomspsykiatrien må få den økonomiske støtten som trengs for å imøtekomme den økende etterspørselen. Ungdom skal få beholde sin faste psykolog frem til de er 23 år hvis nødvendig. Praktisk-pedagogisk tjeneste (PPT) og barne- og ungdomspsykiatrien må forbedres.

2. Vil gi alle et fullstendig helsetilbud. Nødvendig behandling hos tannlege og optiker må også dekkes av et eget egenandelstak. Man bør vurdere å øke dagens egenandelstak for helsetjenester.

3. Vil ha et tilstrekkelig skolehelsetjenestetilbud i alle kommuner. Det er viktig at alle har god tilgang til helsesøstertjenester. Kommunene kan supplere eller erstatte skolehelsetjenesten med helsestasjoner for ungdom med utvidede åpningstider der det er formålstjenlig.

4. Vil øke innslaget av private helsetilbud. Slik kan private tilbud sammen med det offentlige redusere helsekøene. Dette kan gjennomføres ved å øke volumet av tilbudskontrakter der private sykehus kan konkurrere med det offentlige.

5. Er positive til ny teknologi og teknologiutvikling for å gjøre pasienthverdagen mer brukervennlig, interaktiv og lettere for helsearbeidere. Samtidig må pasientens personvern sikres i helsesektoren, som i andre deler av samfunnet.

 

nav

 

6. Mener at forebygging, behandling og rehabilitering i hovedsak bør skje på et kommunalt nivå i de distriktpsykiatriske sentrene. Psykisk syke har krav på gode tjenester som forsøker å la pasienter ta del i sitt eget nærmiljø. Poliklinikker og ambulante team som jobber sammen med kommunen vil sikre at flere får behandlingstilbud der de bor.

7. Er kritiske til omfattende bruk av tvang i psykisk helsevern og vil gi økt selvbestemmelse og styrke rettssikkerheten til pasienten. Alternativer til polititransport ved tvangsinnleggelser bør utvides for å ivareta pasientens integritet. Frihetsberøvelse skal være siste utvei.

8. Vil utvide behandlingskapasiteten og antall behandlingssteder slik at alle rusmisbrukere får tilbud om behandling. De som faller tilbake i avhengighet under behandlingen må få nye sjanser. Tilbudet om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) må styrkes, utvalget av medikamenter utvides, og behandlingen skal styres av legen. Det må også sikres et bedre ettervern for dem som deltar i LAR, eller har deltatt i annen behandling.

9. Mener at de som ikke klarer å dra nytte av ordinært helsetilbud bør følges opp av ambulante team. Et koordinert behandlingstilbud vil forhindre at de med dobbeltdiagnoser innen rus og psykisk lidelse faller mellom to stoler i behandlingsapparatet.

10. Vil gi et bedre helsetilbud til barn. Ordningen med omsorgslønn for foreldre med syke eller funksjonshemmede barn må styrkes, og ordningen med gratis helsehjelp for barn mellom 16 og 18 år utvides.

 

 

Bli med i Unge Venstre her!