Det offentlige skal legge til rette for at hver enkelt kan finne sine talent og utøve disse som ressurs for seg selv og samfunnet. En liberal politikk skal støtte opp om den frivillige aktiviteten, kunsten og kulturen uten å pålegge den føringer og begrensninger. Et kunnskapssamfunn rommer også et mangfoldig kulturliv. Kultur stimulerer fantasien, utvikler kreativiteten, og skaper engasjement og deltakelse i samfunn og demokrati. Frivillig engasjement, kunst og kultur er et mål i seg selv, og ikke et middel for å fremme andre samfunnsinteresser eller verdier. De må derfor være fri for offentlige føringer.

2014-09-15 11.56.45

Unge Venstre:

1. Mener kunst og kultur har en egenverdi, og vil at alle som vil skal ha muligheten til å delta i et mangfoldig kulturliv.

2. Vil ha en statlig stipendordning for kunstnere. Det er viktigere at noen få får drive fulltid med sitt virke enn at midlene smøres tynt utover. Ordningen skal ha klare kriterier for tildeling.

3. Ønsker et tettere samarbeid mellom skolen og samfunnet rundt. Både sivilsamfunnet, næringslivet og kulturlivet bør jobbe tettere med skolene gjennom praktikantopphold, gjesteforelesninger og ekskursjoner.

4. Vil gi barn og ungdom muligheten til kulturell utfoldelse. Derfor bør kommunene oppfordres til å holde ungdoms- og ferieklubber, øvingslokaler, atelier og graffitivegger.

5. Vil avvikle Norsk Tippings monopol på hasardspill. Alle hasardspill skal ha en aldersgrense på 18 år. Loven må endres så den regulerer ferdighetsspill og kasinodrift.

 

Lambda

6. Vil verne om det norske språkmangfoldet og sikre at også mindretallets språkrettigheter ivaretas. Alle skal ha rett på tilsvar på egen målform fra det offentlige, og skoleelever skal ha rett til bøker på egen målform. Minstekravet til bruk av ulike målformer i NRK skal opprettholdes og gjelde på alle plattformer.

7. Vil opprettholde dagens nivå på statlig støtte til folkehøyskolene. Personlig utvikling og dannelse er viktige erfaringer mange får fra disse skolene.

8. Mener statens rolle i kulturpolitikken er å sikre mangfold ved å støtte kulturelle uttrykk som ikke kan overleve på kommersiell basis. Der det er mulig å kommersialisere, skal staten trekke seg ut.

9. Vil ha en økt satsning på offentlige kulturinstitusjoner, som bibliotek og museer. Tilgangen til og bruk av offentlige kulturinstitusjoner har en viktig demokratisk funksjon og skal være gratis.

10. Ønsker å spre finansieringen av kulturen på flere hender. Det er viktig å stimulere til mer privat finansiering gjennom en raus gaveforsterkningsordning og skattefritak for gaver til organisasjoner og institusjoner.

2013-06-05 09.55.22