Miljø er en av Unge Venstre sine hovedsaker, og er ofte blant begrunnelsene til medlemmenes valg av parti.

Det miljøvennlige alternativet skal være det beste, raskeste og rimeligste. Vi må ha bedre og billigere kollektivtransport med lave priser og flere avganger. Verden står overfor vår tids største utfordring, og de politiske beslutninger i dag vil påvirke hvordan verden ser ut for generasjonene som kommer etter oss.
Unge Venstre er teknologioptimister. Vi mener at med riktig satsning kan vi løse dagens – og fremtidens problemer. Derfor burde prosjekter som har som mål å bremse den globale oppvarmingen, på lang eller kort sikt støttes. I kombinasjon med en politikk som gjør det lønnsomt å ta miljøvennlige valg, mener vi forskning og utvikling er den mest realistiske løsningen på vår tids største krise.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Unge Venstre:

1. Vil ha bindende internasjonale klimaavtaler

2. Vil ha økonomiske incentiver for å velge miljøvennlig og større satsing på kollektivtrafikk

3. Vil ha økte investeringer i grønn energi

4. Vil at Norge sammen med EU skal innføre en CO2-toll på varer importert fra land som ikke stiller strenge klimakrav til industrien, inntil en global bindende klimaavtale er på plass. Det vil hindre karbonlekkasje og gjøre det enklere for land å gå lenger enn det regionale avtaler legger opp til. Det skal ikke være et konkurransefortrinn å være en klimasinke.

5. Vil at Norge skal innføre en klimalov. En klimalov vil gjøre klimakutt juridisk bindende, og langsiktig planlegging mye enklere for Stortinget, forvaltningen og næringsliv. Gjennom et lovverk vil det være lettere å binde hele Norge til å ta ansvarlige, miljøvennlige valg i fremtiden.

6. Vil ha et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

7. Vil senke klimagassutslippene fra dagens utvinning av olje og gass. Derfor skal norsk sokkel elektrifiseres innen 2020. Etter hvert skal petroleumssektoren elektrifiseres fullstendig, eller bli utslippsfri på andre måter. På felt der det er for lite olje eller gass igjen til å gjøre elektrifiseringen lønnsom, kan det gis dispensasjon. Om mulig bør det legges til rette for at kabelinfrastrukturen skal kunne brukes til en fremtidig utbygging av havvindmøller.

8. Ønsker å opprettholde levedyktige bestander av de fire store rovdyrene – ulv, gaupe, jerv og bjørn. Rovdyr er en naturlig del av økosystemet og norsk fauna. Når rovdyrvern kommer i konflikt med husdyrhold må vern av sårbare dyrearter gis forrang. Bestandsmålene for de store rovdyrene skal følge faglige anbefalinger og økes. Unge Venstre vil også ha en felles nordisk forvaltning av de store rovdyrene.

9. Vil snu trenden med at stadig flere arter utryddes eller blir alvorlig truet. For å hindre flere arter fra å utryddes trengs det økt kunnskap og bedre kartlegging av naturen. Det må forskes på hvorfor rundt 300 arter i Norge er direkte utrydningstruet og hva vi kan gjøre for å berge disse artene. Dessuten må det rettes oppmerksomhet på å begrense at flere arter blir truet på grunn av menneskelig aktivitet.

10. Vil styrke allemannsretten. Alle skal ha rett til naturopplevelser, å ferdes fritt og å høste naturens overskudd. Derfor må også strandsonen i befolkningstette områder holdes tilgjengelig for allmennheten, og brudd på allemannsretten skal straffes med bøter.

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

Bli med i Unge Venstre her!