Da jeg startet med politikk, var det naturlig å gå til ungdomspolitikken først. Jeg brukte over et år på å lese partiprogrammer og ungdomspartiene sine programmer, og å velge meg parti. I bloggserien “hvorfor UV?” skal jeg gå igjennom ulike politiske temaer, og legge sette opp 10 konkrete punkter på hvorfor UV er et godt politisk valg. Først ut er naturligvis skole og utdanning.

2014-09-11 14.53.09

Skolen er til for elevens faglige og personlige utvikling. Derfor må alle elever få reell individuell og tilpasset opplæring. I en liberal skole er det er viktig at alle elever har en god skolehverdag og et godt skolemiljø. Det er læreren og skoleledelsens overordnede ansvar å sørge for at alle elever trives på skolen. Mobbing og diskriminering er ødeleggende for arbeidsmiljøet på skolen og det må derfor settes inn tiltak for å få bukt på problemet.

Unge Venstre:

1. Mener at læringsutbyttet i språkfag er høyere jo yngre man er. Derfor bør man starte opplæringen i andre fremmedspråk fra 5. klasse, og integrere begge målformer i vanlig undervisning fra 3. klasse.

2. Mener det er viktig at elever har mulighet til å velge andre pedagogiske alternativ enn det som tilbys i den offentlige skolen. Det vil gi elever som ikke føler seg hjemme i den offentlige skolen et alternativ. Mangfold av alternativ er en berikelse for samfunnet. Den offentlige skolen bør bli flinkere til å integrere nye pedagogiske alternativ.

3. Vil ha fritt skolevalg

4. Vil legge til rette for et bredere samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner. Elever som ønsker å ta fag på høyere nivå, bør tilbys mulighet til dette.

5. Vil at elevene selv skal ha innvirkning over egen skolehverdag, særlig når det gjelder undervisningsmetoder. Det bør åpnes for at skolene skal kunne tilby nivåinndelt undervisning i enkeltfag. Elever som ligger i forkant av læringsmålene må tilbys undervisning på et høyere nivå.

6. Mener at alle elever i ungdomsskolen og videregående skole skal ha rett til minimum ti dagers fravær, som ikke føres på vitnemålet, for å legge til rette for politisk arbeid, representasjon og engasjement.

7. Vil ha flere helsesøstre inn i skolen. Helsesøstre er et velfungerende lavterskel helsetilbud, og de bør være tilgjengelige for elever flere dager i uken. Lett tilgang på informasjon og hjelp er et godt tiltak for å bedre særlig unges psykiske helse.

8. Vil at praksisen med narkorazziaer på skolens område skal opphøre. Narkorazziaer er uforenlige med elevers personvern og trygghetsfølelse. Uanmeldte ransakelser er ikke et fornuftig ledd i forebyggende arbeid mot rus i skolen, og det bør opprettes konstruktive tiltak for ungdom med rusproblemer.

9. Vil gjøre det lettere å få spesialundervisning. Økt kompetanse om lese- og skrivevansker er viktig for at man skal oppdage vanskene og dermed gi tilstrekkelig hjelp. Det er behov for et bedre samarbeid mellom PPT og BUP.

10. Mener alle har rett på et godt læringsmiljø. Mobbing er et utbredt problem i norsk skole, og det må gis statlig støtte til alle skoler som ønsker å gjennomføre et antimobbetiltak. Lærerne og skoleledelsen må prioritere å bekjempe mobbing, og må sikre alle elevene en trivelig skolehverdag.

 

Bli med i Unge Venstre her!