Innlegget ble holdt til sak 246 om åpenhet i sykehjemmene, i bystyret 24. september.

 

Ordfører,

For Venstre er åpenhet og informasjon en viktig del av et demokratisk samfunn. Dette gjelder også kommunens tjenester, herunder virksomheten ved våre ulike sykehjem. I Oslo har vi kvalitetsmålersystemer, som gir et godt og helhetlig bilde av kvaliteten på de ulike sykehjems tjenester. Venstre er glade for at byråden også har bedt Sykehjemsetaten legge ut bemanningsoversikten på sykehjemmene, hvor ansattes kompetanse og antall årsverk fremgår. Det gis da innsyn i total pleiefaktor på sykehjemmet, herunder pleiefaktoren på ulike typer plasser. Pleiefaktoren gir et klart bilde av omfanget av bemanningen som sykehjemmet har. Denne informasjonen, sammen med kvalitetsmålersystemet, gir brukere i Oslo et godt og viktig innsyn i sykehjemmene de vurderer.

 

Jeg vil også understreke, ordfører, at denne lovtolkningen er ikke noe de borgerlige har sittet på bakrommet og synset seg frem til. Dette er gjort av kommunens jurister, og jeg forventer at bystyresalen har en viss tillitt til disse.

Bystyret har blitt opplyst om at forslaget strider mot forvaltningsloven § 13, som omhandler taushetsplikt. Det fremgår av denne paragrafen at drift- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde anses som en del av kommunens taushetsplikt. Å gi ut taushetspliktig informasjon kan medføre både erstatningsansvar og straffeansvar for kommunen. At å vedta dette forslaget, vil være å vedta å skulle bryte loven, tar Venstre på alvor.

 

Ordfører,

jeg syns det er litt underlig, at det i dag fremlegges forslag i bystyret om å bryte forvaltningsloven. Det er etter mitt skjønn en noe merkelig måte å drive politikk på. Om man er uenig i loven, vil jeg foreslå at man gjennom sine respektive partier forsøker å endre loven på stortinget, i stedet for å bryte den i Oslo Bystyre.

 

j2