barn og unge
Psykolog i skolen

Psykolog i skolen

Én av tre personer i Norge vil ha hatt en psykisk lidelse i løpet av det siste året, og rundt halvparten i løpet av livet. Vi trenger nytenking innenfor psykisk helse. Oslo Venstre foreslår nå et lavterskeltilbud hvor det er mulig å få rask hjelp av psykolog uten henvisning.   Ved utgangen av 2012 sto...
Sammen mot mobbing

Sammen mot mobbing

På bystyremøtet 26. august bestemte bystyret enstemmig at Oslos mobbemanifest også skal gjelde barnehage, og at vi skal vurdere å innføre et mobbeombud. Jeg vil berømme SV for å ha løfte temaet om mobbing, som dessverre berører alt for mange barn og unge i både Norge og Oslo. For det er ingen politikere, skoler eller...

Tilpasset opplæring

  Det er positivt at skoleleder nå får muligheten til å omdisponere 5 prosent av fagene, slik at de kan gjøre lokale tilpasninger der det er nødvendig. Venstre har en grunnleggende tiltro til at de som jobber med elevene hver dag, er de som er best egnet til å se hva de trenger, og når....
Språkutvikling hos barn

Språkutvikling hos barn

Innsatsen for å sikre barn en utbytterik skolegang og et godt liv begynner i barnehagen, blant annet gjennom et aktivt og bevisst arbeid med språkstimulering. Språk er avgjørende for læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner. Barnehagene må ha kompetanse på barns språkutvikling, slik at de raskt kan sette inn tiltak og sikre at barn får utvikle...
Skolene i Gamle Oslo

Skolene i Gamle Oslo

Denne saken beskriver utviklingen av barneskolene i Bydel Gamle Oslo og strategier og mål for videre utvikling. Det er en samlet komite som støtter alle tiltak som byrådet har beskrevet i saken, og det er Venstre glade for. Skolen er det er det viktigste verktøyet vi har for å sikre alle like muligheter. Bydel Gamle...
Oppholdsbetaling i barnehagen

Oppholdsbetaling i barnehagen

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2015 vedtok Stortinget å øke grensen for maksimal oppholdsbetaling i barnehage med 100 kr. per måned, med virkning fra 1. mai. Det innebærer at Oslo kommune kan øke oppholdsbetalingen i barnehagen, og Venstre stemmer i dag for dette. Bydelenes økonomiske rammer er allerede justert som følge av endringen...
Lærertetthet

Lærertetthet

Til bystyremøtet onsdag, behandlet vi et innbyggerinisiativ som foreslo at Oslo skal innføre klassedelingstall som fastsetter hvor mange elever det maksimalt kan være per lærer i Osloskolen. Venstre deler initiativtakernes ønske om at skolene i Oslo skal levere en best mulig utdanning til elevene, men vi er uenige i at dette gjøres ved å innføre...
10 grunner til å bli med i Unge Venstre, kultur

10 grunner til å bli med i Unge Venstre, kultur

Det offentlige skal legge til rette for at hver enkelt kan finne sine talent og utøve disse som ressurs for seg selv og samfunnet. En liberal politikk skal støtte opp om den frivillige aktiviteten, kunsten og kulturen uten å pålegge den føringer og begrensninger. Et kunnskapssamfunn rommer også et mangfoldig kulturliv. Kultur stimulerer fantasien, utvikler...
En hyllest til Oslopolitiet

En hyllest til Oslopolitiet

      Innlegget er anonymisert av hensyn til de involverte personene.   Jeg har lyst til å fortelle en historie om en opplevelse jeg hadde tidligere i år. Når man leser om familievold i media, får man inntrykk av at det ikke tas på alvor, og at det kan gjøre vondt verre ved å melde ifra....
Ressursfordelingsmodellen

Ressursfordelingsmodellen

I januar vedtok bystyret endringer og ytterligere utredninger i forbinnelse med Osloskolenes ressursfordelingsmodell. Dette ble gjort etter en lang og grundig prosess i komiteene. At partiene i stor grad har greid å samkjøre seg, har en særlig stor verdi en sak som denne, hvor den miste justering fra politisk hold kan føre til millioner av...
Skolegrenser, Hasle og Teglverket skoler

Skolegrenser, Hasle og Teglverket skoler

Bystyret har vedtatt at skoleinntaksområdene ved Hasle og Teglverket skoler forblir uendret, slik at Teglverket kan åpne som ny 1-10 skole med skolestart 2015, mens Hasle skole rehabiliteres og etablerers som en to parallellers 1-7 skole, samtidig som den prosjekteres som en fire parallellers. Det var pedagogisk riktig for barne som skal gå på skolene...
Frukt og grønt i skolen?

Frukt og grønt i skolen?

I bystyremøtet 4. mars diskuterte vi om Oslo skal innføre frukt til alle skolene. Fra de som ønsket å innføre dette ble det sakt at det er feil å sette ulike tiltak opp mot hverandre. Da vil jeg minne denne sal om at politikk dreier som nettopp dette. Å prioritere. Og for Venstre dette først og...