Innlegg fra bystyrets talerstol
Stolte Oslo

Stolte Oslo

I siste bystyremøte før sommeren vedtok Oslo bystyre LHBT planen for kommunen. Espen Ophaug, leder i Oslo Venstre, holdt Venstre sitt hovedinnlegg i bystyret. Venstre er glad for at det foreligger en konkret og progressiv plan mot diskriminering av LHBT-personer, og er glad for at planen får en så bred oppslutning i Oslo bystyre i dag....
Voksenopplæringen

Voksenopplæringen

Venstre er opptatt av at Oslos voksenopplæringstilbud skal være godt og gi voksne mulighet til å tilegne seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter for videreutdanning, deltakelse i arbeidslivet og personlig utvikling. Målet med voksenopplæringen er å kvalifisere elever med lite eller ingen skolebakgrunn for videre opplæring, gi et bedre grunnlag for samfunnsdeltakelse og forberede dem på...
Skolene i Gamle Oslo

Skolene i Gamle Oslo

Denne saken beskriver utviklingen av barneskolene i Bydel Gamle Oslo og strategier og mål for videre utvikling. Det er en samlet komite som støtter alle tiltak som byrådet har beskrevet i saken, og det er Venstre glade for. Skolen er det er det viktigste verktøyet vi har for å sikre alle like muligheter. Bydel Gamle...
Oppholdsbetaling i barnehagen

Oppholdsbetaling i barnehagen

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2015 vedtok Stortinget å øke grensen for maksimal oppholdsbetaling i barnehage med 100 kr. per måned, med virkning fra 1. mai. Det innebærer at Oslo kommune kan øke oppholdsbetalingen i barnehagen, og Venstre stemmer i dag for dette. Bydelenes økonomiske rammer er allerede justert som følge av endringen...
Lærertetthet

Lærertetthet

Til bystyremøtet onsdag, behandlet vi et innbyggerinisiativ som foreslo at Oslo skal innføre klassedelingstall som fastsetter hvor mange elever det maksimalt kan være per lærer i Osloskolen. Venstre deler initiativtakernes ønske om at skolene i Oslo skal levere en best mulig utdanning til elevene, men vi er uenige i at dette gjøres ved å innføre...
Lærlinger bygger Lambda

Lærlinger bygger Lambda

Innlegget ble holdt i bystyresalen under behandling av V, H, SV og Krf sitt private forslag om å gjøre det nye Munch museet til et vardeprosjekt.   Ordfører, Sammen med Høyre, SV og KrF har Venstre fremmet et privat forslag om vardeprosjekt. Oslo Håndverks og industriforening har pekt på mulighetene for å lage vardeprosjekt som...

Lev Vel med Demens

Innlegget ble holdt i bystyret under behandlingen av Demensplanen “LEV VEL – med demens i Oslo”   Ordfører, Venstre er glad for at byen vår i dag får på plass en overordnet demensplan for å sikre gode livsvilkår for personer med demens og deres pårørende. Med om lag 7000 personer i Oslo som er rammet...
Seniorbyen

Seniorbyen

På onsdag vedtok bystyret byens seniormelding. Jeg har ledet helse- og sosialkomiteens arbeidsgruppe på meldingen, og det har blitt lagt masse arbeid i saken! Under kan du lese mitt innlegg om saken fra bystyredebatten.   Ordfører, Jeg vil starte med å takke arbeidsgruppen for iherdig arbeid og tålmodig innsats i vårt arbeid med meldingen, både...
Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner

Innlegget ble holdt i bystyret, under behandlingen av handlingsplan mot vold i nære relasjoner     Det er få saker som er så såre som de som gjelder mennesker lever sine liv i vold av de som står dem nært. Det er positivt at denne problemstillingen løftes gjennom denne saken.   Noe av det viktigste i denne...
En stemme som teller

En stemme som teller

Tidligere i bystyreperioden vedtok Oslo å søke om å få delta i prøveprosjektet for stemmerett for 16-åringer. Under finner du innlegget mitt fra debatten.   Ordfører, Vi startet forrige bystyremøte med at leder av sentralt ungdomsråd, Balder, presenterte vedtakene fra Ungdommens Bystyremøte. Reflekterte og gjennomtenkte forslag fra ungdom som i all hovedsak er under 18...

Innlegg om bostedsløse i bystyret 18. juni

Ordfører, Jeg vil starte med å takke Ungdommens bystyre for at de setter denne saken på dagsorden. Venstre deler UBMs engasjement for de bostedsløse i Oslo. Flere partier i bystyret har vært opptatt av dette, det bekreftet blant annet under interpellasjonen fra SV i vinter. I forbindelse med denne interpellasjonen stemte et enstemmig bystyre frem...
innlegg om skolehelsetjenesten, 14. juni

innlegg om skolehelsetjenesten, 14. juni

Ordfører Jeg vil berømme Ungdommens Bystyre for å trekke frem skolehelsetjenesten blant sine prioriterte saker. UBM har vært opptatt av at elevene skal få en best mulig skolehelsetjeneste flere ganger, og er gode på å minne oss politikere på viktigheten av tilbudet, og er med på å sørge for at det stadig videreutvikles. Venstre mener...