Ordfører

Jeg vil berømme Ungdommens Bystyre for å trekke frem skolehelsetjenesten blant sine prioriterte saker. UBM har vært opptatt av at elevene skal få en best mulig skolehelsetjeneste flere ganger, og er gode på å minne oss politikere på viktigheten av tilbudet, og er med på å sørge for at det stadig videreutvikles.

Venstre mener skolehelsetjenesten er et av de aller viktigste forebyggende tiltak rettet mot ungdoms helse. Ved å være tilstede tidlig kan skolehelsetjenesten hjelpe ungdommen til bedre fysisk og psykisk helse både på kort og lang sikt. Derfor har vi vært med på å øke budsjettet med 18,75 millioner til bydelene innenfor kriteriesystemet med en forventning om at bydelene styrker tjenesten. Bydelene har fulgt opp signalene om styrking og vedtatt å opprette til sammen 22,5 nye stillinger i helsestasjon- og skolehelsetjenesten i år.

Ordfører, jeg vil også minne om at vi har andre gode og tidlig forebyggende tilbud i byen, i tillegg til skolehelsetjenesten, rådgivere, ungdomshelsestasjon og fastlegetilbudet. Vi har mange som arbeider både frivillig og ideelt for å forebygge både psykiske lidelser, og at ungdom faller utenfor. Disse er en viktig del av byens helhetlige satsing på unge, og fortjener også skryt for sin innsats.