I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2015 vedtok Stortinget å øke grensen for maksimal oppholdsbetaling i barnehage med 100 kr. per måned, med virkning fra 1. mai. Det innebærer at Oslo kommune kan øke oppholdsbetalingen i barnehagen, og Venstre stemmer i dag for dette. Bydelenes økonomiske rammer er allerede justert som følge av endringen i maksimalpris. Dette handler om maksimal oppholdsbetaling, en øking i pris for de med husholdningsinntekt over 4G. Det tilsvarer 100 kroner øking for ett barn, for to barn 70 kroner økning per barn, for tre barn 50 kroner økning per barn. Satsene for alle med inntekt under 4G står altså uendret. Venstre er veldig glade for at byrådet også foreslår at de skal få fullmakt til å skjerme de som faller inn under den laveste inntektskategorien for eventuell økt oppholdsbetaling som følge av nye nasjonale bestemmelser i inneværende år. Jeg merker meg med undring at Arbeiderpartiet, SV og Rødt stemte mot dette i komiteen.

Slik det også står i saken har regjeringen sendt på høring forslag om at alle 4- og 5-åringer i husholdninger med samlet inntekt under 405 000 kr. per år skal tilbys gratis kjernetid i barnehage med virkning fra 1. august. Dette er noe Venstre støtter helhjertet. Både i denne saken og i saken om barneskolene i Gamle Oslo viser Arbeiderpartiet, SV og Rødt til at universelle ordninger er en bedre løsning. Venstre er opptatt av å få til større omfordeling ved å differensiere ordninger, slik at vi kan målrette innsatsen mot de som trenger det mest. Vi mener det er en gal prioritering å bruke store midler på å gi gratis barnehagetimer til barn som har foreldre med svært høye inntekter og at målretting er veien å gå.