Popsenteret har siden opprettelsen vært en stor suksess. Museet har høye besøkstall og et veldig fornøyd publikum. Popsenteret er ikke et ordinært museum. Det kombinerer mange ulike typer elementer, aktiviserer publikum og benytter interaktiv teknologi i formidlingen. Dette er noe av det som ble vektlagt da Popsenteret i 2013 ble kåret til årets museum.

Popsenteret er gode på veldig mye når det gjelder både samarbeid med andre kulturaktører, formidling og innovasjon. Det ligger fortsatt et stort potensial i Popsenteret til å utvikle seg selv og resten av Schouskvartalet til å bli ennå mer attraktivt og en enda tydeligere møteplass for musikknæringen og musikklivet i Oslo.

Popsenteret
Vi i Venstre deler byrådets visjoner for Popsenteret i fremtiden. Popsenteret skal fortsatt ha en sterk posisjon som kulturinstitusjon, og en tydelig rolle som opplevelsessenter for norsk populærmusikk i fortid, nåtid og fremtid. Særlig fokuserer Popsenteret på barn og unge, og også for eldre besøkende skal tilbudet fortsette å være godt. Det handler om å tilby en museumsopplevelse av høy kvalitet i innhold og formidling, som er tilpasset et bredt publikum. Potensialet til å øke antall besøkende er tilstede – og skal vi realisere det må museet fortsette å utvikle seg og øke bredden i tilbudet. Og Popsenteret har allerede gjort en stor innsats for å tiltrekke seg flere besøkende. De to siste årene har antall besøk økt med 19 prosent.
Vi har merket oss at museet har en utfordring med å tilpasse driften til nivået på budsjettet, nå som tilleggsbevilgningene fra oppstartsårene gradvis er tatt ut. Denne forutsetningen har vært der hele tiden. Driften må tilpasses det budsjettnivået, som siden oppstarten har ligget til grunn. Med den reduserte budsjettrammen er det nødvendig for Popsenteret å øke egeninntjeningen. En måte å gjøre det på er å øke leieinntektene, bare fra 2013 til 2014 økte utleieinntektene med nærmere 100 prosent.
Det kan også nevnes at kulturetaten har søkt Kulturdepartementet om statlig driftstilskudd til Popsenteret hvert år, siden åpningen, men har fått avslag.
Venstre er godt fornøyd med de første årenes drift ved Popsenteret. Vi har latt oss imponere av et opplevelsessenter som formidler norsk musikkhistorie på en unik måte, og vi ser frem til den videre utviklingen av museet.