Én av tre personer i Norge vil ha hatt en psykisk lidelse i løpet av det siste året, og rundt halvparten i løpet av livet. Vi trenger nytenking innenfor psykisk helse. Oslo Venstre foreslår nå et lavterskeltilbud hvor det er mulig å få rask hjelp av psykolog uten henvisning.

 

Ved utgangen av 2012 sto over 9.000 voksne og nesten 3.400 barn i kø for psykisk hjelp i Norge. Tilgjengeligheten av tjenester for personer med både lettere og tyngre psykiske lidelser er for dårlig i dag. Ventelistene er for lange og det er for tilfeldig hvem som får hjelp når. Hadde vi hatt psykologer i samme tjeneste som vi i dag har leger, ville de som opplever psykiske problemer fått mye mer stabilitet. En god førstelinjetjeneste i kommunen kan forhindre at små problemer får utvikle seg til å bli store, alvorlige og livstruende, og mener at psykisk helsetilbud må bli en like selvfølgelig del av primærhelsetjenesten som allmennlegetjenesten, helsesøster- og fysioterapitjenesten.

 

I tillegg til at livskvaliteten til det enkelte mennesket blir forverret, er det også samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Målt i sykdomsbyrde, er psykiske lidelser den mest kostbare av alle sykdomsgrupper i Norge, vesentlig mer enn henholdsvis hjerte- og karlidelser, kreftsykdom, veitrafikkulykker og alkoholskader. Folkehelseinstituttet anslår at de samlede samfunnsøkonomiske kostnadene for psykiske lidelser i Norge beløper seg til mellom 60 og 70 mrd. årlig, og at psykiske lidelser står for 40 prosent av sykefraværet og 40 prosent av kostnadene for uførepensjon. Én av tre som mottar uføretrygd for psykiske lidelser sier at de aldri har søkt hjelp for problemene sine.

 

Alt dette burde tilsi en kraftig politisk satsning for å bedre forebyggings- og behandlingstilbudet for psykisk helse. Flere må få hjelp til å håndtere utfordringer knyttet til normale livssituasjoner, som dårlig selvtillit, skilsmisse og sykdom i familien. Det er vanskelig i Norge i dag. Terskelen blir mye høyere når man først må få henvisning fra lege for så å bli satt på venteliste, i stedet for å kunne ta kontakt direkte med en psykolog. Et godt utbygd psykisk tjenestetilbud i kommunen vil gi store besparelser for helsevesenet fordi man kan forhindre at små problemer får utvikle seg til å bli store og dyre helseutfordringer som havner i spesialisthelsetjenesten.

 

Et godt eksempel på dette er lavterskeltilbudet til SiO, hvor man uten henvisning kan få time samme uke. Behøver man mer enn 10 timer, blir man satt i direkte kontakt med en som jobber med akkurat det personen trenger hjelp med. Veldig få har behov for å bli henvist videre, og trenger ofte kun et par timer til å jobbe seg igjennom problemene. Oppretter man et lignende lavterskeltilbud for alle, vil det også bli bedre rom i spesialisthelsetjenesten til de med de alvorligste psykiske lidelsene.

 

De psykisk syke har krav på gode tjenester som samtidig gjør det mulig at man i størst mulig grad kan fungere i sitt nærmiljø. Forebygging, behandling og rehabilitering bør i hovedsak skje på kommunalt nivå, med støtte fra statlige midler. Vi mener at et lavterskeltilbud der man kan få rask hjelp uten henvisning er et viktig tiltak for å øke tilgjengelighet og ta problemene tidlig.