I januar vedtok bystyret endringer og ytterligere utredninger i forbinnelse med Osloskolenes ressursfordelingsmodell. Dette ble gjort etter en lang og grundig prosess i komiteene. At partiene i stor grad har greid å samkjøre seg, har en særlig stor verdi en sak som denne, hvor den miste justering fra politisk hold kan føre til millioner av kroner i endring i enkelte skolers budsjetter. Jeg mener derfor komiteen har vært svært fornuftige og heller bedt om ytterlige utredninger på tiltak vi vurderer, enn å dure på og vedta ting vi ikke i det fulle vet konsekvensene av.

Modellen vi har i dag har fungert godt i flere år, men vi må alltid strebe etter å gjøre det enda bedre. Og jeg vil understreke at saken handler om modellen, og ikke summen penger som ligger i den. Hensikten med en slik modell, er at den skal fungere og fordele midlene rettferdig, uavhengig av hvor stor selve potten er.

For Venstre har det vært viktig med et finansieringssystem som gir skolene størst mulig frihet. Finansieringsmodellen må styrke selvstyret ved den enkelte skole og sikre lokalt handlingsrom slik at den enkelte skole kan prioritere midler slik de mener er riktig for å nå sine mål. Venstre frykter at for mye øremerking av midler fra kommunens og politikernes side, vil kunne føre til at skolene ikke vil ha friheten til å gjennomføre de tiltakene som passer best for akkurat dem. Og i det store og det hele tror vi nettopp at det er skolene selv, som til sist vet best hvor pengene bør brukes.

Et annet kriterie som har vært viktig for Venstre er å gi skolene forutsigbarhet. En økonomi som går opp og ned med flere millioner hvert år, er ikke hensiktsmessig for skolene, og deres mulighet til å kunne planlegge for mer enn ett år av gangen, er svært viktig.

Komiteen har mottatt en grundig rapport fra Deloitte, som tar for seg mange problemstillinger, og som foreslår enkelte endringer i modellen, som jeg mener er gode. Men det er også enkelte temaer som Venstre og komiteen ønsker litt mer informasjon om. Et av disse temaene er de sosiodemokrafiske kriteriene. Her frykter komiteen, og flere skoler, at det vil være et stort skille mellom sosiodemografien i skolekretsen, og det som er blant familiene som faktisk har barn i skolen. Dette var blant annet noe Vahl skole tok opp med meg da jeg besøkte de i januar, hvor de mente at sosiodemografien i skolekretsen ikke reflekterte familiene som hadde barn i deres skole. Dette er en bekymring komiteen tar på alvor, og ønsker å få undersøkt ordentlig.
For å ha nok gode lærere, er det viktig både at vi rekrutterer nye, gode lærere, men også at vi beholder de vi har. Det er læreren som gir våre barn den opplæringen de skal bygge på videre i livet. Derfor er kunnskapsrike, kompetente og motiverte lærere Venstres tydeligste prioritering i skolepolitikken. Lærere som har vært i Osloskolen i mange år, har med seg en verdifull kompetanse, som det er viktig å bevare. Da er det viktig at skolene som greier å beholde lærere gjennom hele deres arbeidsliv, ikke blir straffet med dårlig råd. Venstre ønsker derfor en ytterligere utredning på hvordan skolene kan kompenseres for seniortiltak, inkludert seniorenes undervisningsnedslag.

Ordfører, i dag enes vi om mye viktig, det håper jeg fører til en bedre modell for fremtidens skoledrift.