På onsdag vedtok bystyret byens seniormelding. Jeg har ledet helse- og sosialkomiteens arbeidsgruppe på meldingen, og det har blitt lagt masse arbeid i saken! Under kan du lese mitt innlegg om saken fra bystyredebatten.

 

Ordfører,

Jeg vil starte med å takke arbeidsgruppen for iherdig arbeid og tålmodig innsats i vårt arbeid med meldingen, både gjennom deputasjoner og besøk av byens egne og andre byers omsorgstilbud. Det har vært en stor politisk vilje til å samarbeide for å oppnå enighet, og godt over halvparten av merknadene er enstemmige.

 

Ordfører,

Det er heldigvis ikke slik at med en gang du runder 55 år, som er den nasjonale grensen for når du starter å regnes som ”eldre”, at du får et akutt pleiebehov. Eldre er en svært sammensatt gruppe, som alle andre grupper i samfunnet. Vi har i Norge personer ned i 50 årsalderen som trenger mye hjemmehjelpstjenester, og vi har personer på 94 år som jobber frivillig for Røde Kors. Men denne variasjonen har det vært viktig at det ikke er alder i seg selv som skal avgjøre hvilken tilrettelegging eller aktivitet man trenger, men helsetilstand, kompetanse, personlig økonomi og interesser. At kommunen skal hjelpe de som trenger det, med det de trenger, og at det derfor er behov for en god bredde i tilbudet, er et viktig fundament i meldingen.

 

Ordfører,
For de aller fleste er det å bli boende i sitt eget hjem svært viktig og mange vil kunne bli boende lenger hjemme med litt tilpassing av boligen. Noen vil bare trenge informasjon om at det er mulig, og hva som finnes av tilpassningsmuligheter. Denne informasjonen skal være tilgjengelig på seniorsentrene og på nett. For andre vil det være behov for økonomisk hjelp, hjelp til bestilling osv. Dette er også hjelp som skal tilbys. Ikke bare fordi det er billigere for kommunen å flytte stikkontaktene høyere opp på veggen og sette automatisk timer på koketoppene i private hjem enn å ha de på sykehjem, men fordi det er det beste for menneskene det gjelder.

 

Endringer i bruk av velferdsteknologi og innovasjon i tjenestene vil aldri kunne erstatte menneskelig omsorg og fysisk nærhet, men den kan være med på å sørge for at den menneskelige arbeidskraften kan brukes mest mulig hensiktsmessig, og at tiden strekker til til mer. Venstre er glade for at både meldingen og komiteen er teknologipositive, og spente på hvordan teknologien vil hjelpe oss bedre i årene som kommer.

 

Ordfører,
Flertallet i komiteen knytter det å stå i arbeid som tett knyttet opp mot livskvaliteten. Det oppleves som positivt og meningsfylt å bidra på en arbeidsplass og at man får benyttet seg av sine ressurser. Kommunens arbeidsgiverpolitikk må utvikles med dette i tankene, og tilrettelegge for at eldre arbeidstakere som ønsker det skal kunne stå lengre i jobb. Venstre er svært positive til forslaget om en prøveordning som gir eldre arbeidstakere muligheten til å arbeide utover ordinær aldersgrense når begge parter ønsker det.

 

Ordfører, det er nødvendig å se mennesket i helhet. Det dreier seg ikke bare om praktisk teknologi, medisiner og sykdomspleie. Det handler i stor grad om livskvalitet og glede. Å miste en ektefelle eller nære venner er en stor påkjenning, og hvis det samtidig blir vanskelig å komme seg ut av leiligheten fordi du bor i fjerde etasje uten heis, kan det føre med seg depresjon og isolasjon. Det kan bli vanskelig å opprettholde motivasjonen og ønsket om å fly ned trappen og ut på gaten. For Hvis du er så trett av livet at fint vær får deg til å sitte inne, hjelper det lite med robotstøvsuger. I disse situasjonene gjør seniorsentrene en viktig jobb. Da arbeidsgruppen besøkte Manglerud gård ble vi fortalt at de ringte opp og sjekket hvordan det var med personer det var lenge siden hadde kommet på senteret, og at de fikk lokket mange ut og vekket livsgleden igjen. Arbeid som dette er uvurderlig, og livsviktig at fortsetter. Her gjør også Røde Kors sine besøksvenner og andre frivillige en kjempeinnsats.
De frivillige i Oslo er et viktig bidrag til glede og økt livskvalitet og skal bevares og settes pris på, men de skal aldri måtte erstatte fagkompetanse.

 

Ordfører,

Jeg vil avslutte med å si at selv om vi nå jobber med en melding med tiltak i hovedsak rettet mot de eldre som trenger mer eller mindre hjelp, skal vi ikke glemme at eldre en stor ressurs for samfunnet og i sin familie og vennekrets. Vi skal ikke stakkarsliggjøre eldre som gruppe, eller fjerne dem fra beslutningsprosesser og tro noen andre vet best hva de trenger. Komiteen er enige i at retten til å bestemme i egen hverdag gjelder uavhengig av alder, og at eldre må få ha innflytelse på innholdet i tjenestene de får fra det offentlige.

Takk