Denne saken beskriver utviklingen av barneskolene i Bydel Gamle Oslo og strategier og mål for videre utvikling. Det er en samlet komite som støtter alle tiltak som byrådet har beskrevet i saken, og det er Venstre glade for. Skolen er det er det viktigste verktøyet vi har for å sikre alle like muligheter. Bydel Gamle Oslo er den bydelen der befolkningen er ventet å øke mest de neste ti årene, og det forventes høy elevtallsvekst. Samtidig er Gamle Oslo en bydel med sammensatte utfordringer, noe som stiller spesielt høye krav til skolene og samarbeidet skolen har med andre tiltak. I saken foreslår byrådet å styrke kvaliteten på undervisningen og skolens samarbeid med relevante tjenester i bydelene for å sikre gode læringsmiljø for elevene. Byrådet har styrket språkopplæringen i barnehagene de siste årene, og ønsker å forsterke innsatsen for at barna i barnehagen og i småskoletrinnene skal lære godt norsk tidligst mulig.
Venstre er stolte av resultatene vi ser av områdesatsingen på Tøyen. Jeg vil trekke frem den integrerte modellen for musikk- og kulturskole som en del av aktivitetsskolen på Tøyen og effekten av gratis kjernetid i aktivitetsskolen som begge er svært positive tiltak. Gratis aktivitetsskole har vært en stor suksess, og antall elever som deltar har økt fra 20 % til omtrent 100 %. Vahl skole som ligger like ved har kun 42 % deltakelse, men deler samme demografi og de samme utfordringene som Tøyen skole. Flere av elevene har store språklige utfordringer, og ved å delta i aktivitetsskolen vil de ha mye bedre forutsetning for å greie seg bra på skolen både faglig, sosialt og språklig. Venstre mener det er naturlig å se på de to skolene i tett sammenheng, og ønsker å spre suksessen fra Tøyen skole ved å innføre gratis kjernetid på aktivitetsskolen til Vahl skole. Jeg er i dag utrolig glad for at byrådet foreslår dette i revidert budsjett.

Det er flere positive meldinger i denne saken. Elevene melder om stor grad av både sosial trivsel og trivsel med lærerne på skolene i bydelen. På faglig veiledning skårer samtlige skoler bedre enn Oslosnittet. Samtidig er det fortsatt store utfordringer. Tøyen, Vahl og Gamlebyen skoler har høye andeler elever på mestringsnivå 1 i lesing og regning på nasjonale prøver. Disse elevene vil møte store utfordringer med å nå kompetansemålene i resten av skoleløpet, og det er derfor bra at byrådet setter inn tiltak. En annen utfordring er at flere av skolene i bydel Gamle Oslo har mange elever med utfordringer innenfor psykisk helse og mange barnevernsaker. Disse elevene må fanges opp tidlig. Derfor er økningen på 1,6 millioner kroner til skolehelsetjenesten en viktig prioritering.
Venstre har store ambisjoner på vegne av elevene i Gamle Oslo, og mener denne saken er et godt utgangspunkt for en utvikling i riktig retning.

 

For bare et halvt års tid stemte Arbeiderpartiet og SV stemte for innføring av gratis kjernetid for alle 3, 4 og 5.-åringer i Gamle Oslo, og i dag foreslår de det igjen. Venstre er opptatt av å få til større omfordeling ved å differensiere ordninger, slik at vi kan målrette innsatsen mot de som trenger det mest. Vi mener fortsatt det er en gal prioritering å bruke store midler på å gi gratis barnehagetimer til barn som har foreldre med svært høye inntekter, bare fordi de bor i en spesiell bydel. Dette må være basert på behov, ikke på hvor folk bor.