Innsatsen for å sikre barn en utbytterik skolegang og et godt liv begynner i barnehagen, blant annet gjennom et aktivt og bevisst arbeid med språkstimulering. Språk er avgjørende for læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner. Barnehagene må ha kompetanse på barns språkutvikling, slik at de raskt kan sette inn tiltak og sikre at barn får utvikle et rikt ordforråd.

Foto: Anne Solsvik

Foto: Anne Solsvik

Barnehager av høy kvalitet styrker språkutvikling, sosialisering og evne til læring som igjen bidrar til sosial mobilitet. Det pedagogiske tilbudet må fange opp og støtte de barna som trenger det mest.

Å benytte seg av tilbudet om barnehageplass er frivillig. Det er allikevel liten tvil om at barnehage er positivt for de fleste barn både for språklig og sosial utvikling. Det er derfor viktig for Venstre at det gjøres et rekrutteringsarbeid og legges godt til rette for at familier skal velge barnehage. Gratis kjernetid er et viktig tilbud for mange familier.

I en by som Oslo krever det en spesiell innsats for å sikre at alle barn lærer å snakke godt norsk før de begynner på skolen. Her spiller barnehagen en helt avgjørende rolle. Det handler ikke om at man skal innføre pugging og klasserom i barnehagen, men at pedagogene og assistentene som jobber med barna er bevisst på språkutvikling og bidrar til læring. Det kan for eksempel dreie seg om at man tar en liten pause i høytlesningen for å spørre barna om de tror den lille larven noen gang blir mett, eller peker og forteller om hva ting heter når man er ute på tur. Enkle grep som fører til at barnet blir sett og får ta del i hverdagen på egne premisser, samtidig som personalet kan identifisere barn som trenger litt ekstra oppfølging.

For at de ansatte skal kunne hjelpe barna på best mulig måte er det viktig at vi fortsetter arbeidet med kompetanseheving av ansatte. At barnehagene tilbys kostnadsfri etterutdanning om barns språkutvikling og språkarbeidet i barnehagene, slik at de ansatte får kompetanse i godt språkarbeid, mener Venstre er viktig.

Det gjøres mye i Oslo for barnas språkutvikling, og det er stor interesse for det i bystyret. Begge deler er både viktig og riktig for byens barn.