Det er positivt at skoleleder nå får muligheten til å omdisponere 5 prosent av fagene, slik at de kan gjøre lokale tilpasninger der det er nødvendig.

Venstre har en grunnleggende tiltro til at de som jobber med elevene hver dag, er de som er best egnet til å se hva de trenger, og når. Og på samme måte som vi er for en stor pedagogisk frihet for lærere, ønsker vi også å legge opp til fleksibilitet og valgmuligheter med hensyn til når elevene skal jobbe med de ulike kompetansemålene for fagene.

Barn og unge er vår felles femtid. For Venstre er det å sikre barn et godt utdanningstilbud av høy kvalitet avgjørende. Skolen er først og fremst til for barnets skyld. Vi mener skolen må være tilpasset den enkeltes behov. Likebehandling av alle barn, alltid, kan slå uheldig ut. Venstre vil derfor ha en fleksibel skole, tilpasset den enkelte elev og klasse.

For å få til dette må skolene og lærerne få større spillerom. Nye problemstillinger utfordrer dagens pedagogiske modell. Dette kan for eksempel være en uforholdsmessig høy andel elever som ikke behersker norsk, eller at gutter blir overrepresentert blant de elevene som ikke henger med i undervisningen. Venstre vil derfor gi skolene friheten til å omdisponere og tilpasse litt i fagene, der det vil være hensiktsmessig.
I komiteen har noen ytret seg negativt til å gi rektor i samarbeid med sitt pedagogiske personale, muligheten til dette, fordi de mener det vil virke destruktivt for elevene.
Ordfører, jeg er ikke et sekund i tvil om at både rektorer og lærere kun vil benytte seg av denne muligheten der det vil være positivt for eleven og styrke han eller henne.