Venstre er opptatt av at Oslos voksenopplæringstilbud skal være godt og gi voksne mulighet til å tilegne seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter for videreutdanning, deltakelse i arbeidslivet og personlig utvikling. Målet med voksenopplæringen er å kvalifisere elever med lite eller ingen skolebakgrunn for videre opplæring, gi et bedre grunnlag for samfunnsdeltakelse og forberede dem på yrkeslivet. Det er viktig at alle elever, også voksne, får mulighet til utvikling av kunnskap og ferdigheter. Det er både viktig for den enkelte, og for å lykkes med integrering og sysselsetting.

Elevene i voksenopplæringen er en sammensatt gruppe. Noen har høyere utdanning fra hjemlandet og trenger bare språkopplæring, mens andre er analfabeter. Tilpasset opplæring er like viktig i voksenopplæringen som i andre deler av utdanningstilbudet vårt, men kan være vanskeligere å få til i praksis. Dette er derfor et av tre mål byrådet har for videreutvikling av voksenopplæringen, i tillegg til at flere skal fullføre og at tilbudet skal oppleves som godt samordnet. Venstre mener strategiene byrådet i saken fremmer for å nå disse målene er svært gode og tror resultatene vil føre til et enda bedre tilbud.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Samtidig kan ikke Oslo gjøre alt alene. For å styrke tilbudet om voksenopplæring mener vi at det er behov for endringer i det statlige regelverket. Det handler blant annet om muligheten til å kunne stille strengere krav til deltagerne i voksenopplæringen, bedre statistikk og mer forskning på hvordan voksenopplæringen best mulig kan organiseres og ikke minst bedre samordning mellom opplæringsloven og introdruksjonsloven. Så lenge dette ikke er på plass på statlig hold, kan tilbudet oppfattes uoversiktlig, og kan føre til at noen får en opplæring som ikke er i tråd med regelverket. Venstre er glade for at byrådet varsler at de vil reise disse problemstillingene overfor regjeringen.

Venstre har ambisjoner på vegne av alle elever, uansett alder. Norskkunnskaper og grunnleggende ferdigheter er forutsetninger for integrering, arbeid, og å leve selvstendig. Byrådet vil styrke voksenopplæringen gjennom et mer målrettet tilbud der den enkelte elev skal oppleve et mer oversiktlig og tilpasset opplæringstilbud. Denne saken er et viktig skritt på veien mot en enda bedre voksenopplæring.